ทำเนียบบุคลากร

นางเกสร ญานุกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางฉวีวรรณ ศรีวิชา
ครู คศ.3

นายสุภักดิ์ วงค์แสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจุฑามาศ ปรารถนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวฐิตาภา ราชพิมาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางขนิษฐา พรมโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวชุลีพร นีระมนต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ว่าที่ ร.ต.หญิง อรทัย บัวจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางณัฐรดา สนิท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอรทัย ศรีมงคล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววริศรา วิริยะบัณฑิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปาริฉัตร ไพรบึง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอรจิรา มีศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นางสาวทิชากร บัวกอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมาน ตนสิริ
นักการ