คณะผู้บริหาร

นายประเวช สูงสุด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา