คณะผู้บริหาร

นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา