O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การย้ายครู
https://drive.google.com/file/d/144hWx5BPVV9ychH2wR-u4ZTBu1-Aug-a/view?usp=sharing

หลักเกณฑืการย้ายผู้บริหาร
https://drive.google.com/file/d/1IpFBKTPxDGQ1k7QJQUbMtRajCycwmVGy/view?usp=sharing

ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
https://drive.google.com/file/d/1rlA2JDsJ7ZmnRx2vNVsvM0xEYZbCwDYg/view?usp=sharing

ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
https://drive.google.com/file/d/113K-NVLQP1F9r_cilCRVd3Zuw58fpHc8/view?usp=sharing

การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
https://drive.google.com/file/d/1KxB-t_V7t1Vb8PQZFmbZvi218-DbQsOS/view?usp=sharing

การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ
https://drive.google.com/file/d/1tYl1P0uJIj6oaAnyyYU5qIQ225zgQ4NN/view?usp=sharing