O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

- พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

- ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)

- กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

- มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- พระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- กฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ