พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  ( MISSION )
          ๑. จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
          ๒. ผู้เรียนเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
          ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
          ๔. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
          ๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
 
เป้าหมาย
๑.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน และห่างไกลยาเสพติด
๔.  มีความสามารถคิดวิเคราะห์ /สังเคราะห์ พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  มีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา ศิลปะ  ฝึกทักษะการปฏิบัติด้านวิชาชีพ  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๕.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และมีทักษะด้านไอชีที 
๖.   บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
๗.   มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
๘.   สร้างความร่วมมือ  ความสัมพันธ์  ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
๙.   มีนโยบายจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         ๑๐.  พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน