วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแซรไปร  มุ่งจัดการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”

ปรัชญาโรงเรียน          
   นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา   แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี