สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
        สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านแซรไปร  
           ต้นกก หรือ ต้นผือ