ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
           โรงเรียนบ้านแซรไปร  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการเดิมตั้งอยู่บ้านแซรไปร หมู่ที่  ๔  ตำบลห้วยตามอญ   อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๗ โดยมีนายยอด   อ่อนโอภาส   นายอำเภอขุขันธ์  เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นและทางราชการได้แต่งตั้งนายผาย  ใจมนต์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และนายจันทร์  รัศมี เป็นครูสายผู้สอน
           การดำเนินการจัดตั้งอาคารเรียน นายแรม  จันทร์หอม  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแซรไปรและคณะครูได้ร่วมมือกับชาวบ้านจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นตั้งอาคารเป็นศาลาพักกฐิน  โดยได้สร้างขึ้นในที่ดินของนายนวง  คุ้มรอบ ต่อมา นายผาย ใจมนต์  ครูใหญ่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านใจดีและได้มอบหมายให้นายจันทร์  รัศมี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
          จากนั้นนายจันทร์  รัศมี  นายแรม  จันทร์หอม  ช่วยกันหาวัสดุในท้องถิ่น  เพื่อทำการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  โดยปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว   ๒   ห้องเรียน โดยได้ทำการปลูกสร้างเมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ในที่ดินของโรงเรียน จำนวน  ๓๕ ไร่  ๑ งาน  ๓๑  ตารางวา
          ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๐    ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้เกิดเหตุการณ์มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เข้ามาคุกคามในหมู่บ้าน และมีการต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ของไทยกับผู้ก่อการร้าย   เจ้าหน้าที่ไทยถอยกำลัง ผู้ก่อการร้ายได้ยึดหมู่บ้านและได้เผาอาคารเรียน ๑ หลังบ้านพักครู  ๒ หลังวันที่  ๑๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ราษฎรในหมู่บ้านได้นำบุตรหลานอพยพไปอยู่ที่อื่นเพราะกลัวผู้ก่อการร้าย  ซึ่งทางราชการได้จัดเจ้าหน้าที่ทหาร  ตำรวจตระเวนชายแดนมาควบคุมพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อคุ้มครองปกป้องความปลอดภัยจนเหตุการณ์สงบและทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอนใหม่   เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้แต่งตั้งให้ นายมะลิ ทองมนต์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านไพรตำบลดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปัจจุบันมีนายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน